Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2020

Chương trình Nhập cư diện Doanh nhân BC PNP (BC Entrepreneur Immigration Pilot)

Hình ảnh
Chương trình Nhập cư diện Doanh nhân BC PNP (BC Entrepreneur Immigration Pilot) - Thí điểm Khu vực là một con đường nhập cư cho những người nước ngoài muốn bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp mới trong các cộng đồng nhỏ hơn trên khắp British Columbia. Doanh nghiệp phải được thành lập trong một cộng đồng có ít hơn 75.000 người nằm cách một thành phố lớn hơn 30 km. Thí điểm trong vòng hai năm được thiết kế để giúp giải quyết các thách thức về dân khẩu trong các cộng đồng này, bao gồm thách thức từ những người trẻ tuổi di chuyển đến các thành phố đông dân hơn ở B.C. tìm kiếm các cơ hội tốt hơn. Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) cho biết thí điểm hai năm này nhằm giúp đều phối lợi ích kinh tế của việc nhập cư cho B.C. đồng đều hơn trên toàn tỉnh. Các doanh nhân quốc tế được phê duyệt thông qua Nhập cư diện Doanh nhân BC PNP (gọi tắt là BC PNP EI) - Thí điểm khu vực trước tiên sẽ có giấy phép làm việc tạm thời để thành lập và điều hành doanh nghiệp của họ tại British